Lời cảm tạ

LỜI CẢM TẠ   Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thượng tọa Đại Đức Tăng, quý Ni trưởng, quý Ni sư và hiện tiền chư Đại đức Ni. Kính thưa quý thiện nam tín nữ, Phật tử xa gần. Hiện diện tại buổi lễ…

Đọc tiếp

Chương trình ngày 24.5

Chương Trình ngày 24.5. Ất Mùi Lễ Đại Tường Cố Sư trưởng HẢI TRIỀU ÂM ∞ 03h20’:  Thức chúng. 03h50’:  Công phu khuya. 05h15’:   Tiểu thực. 06h30’:  Phóng sanh. 07h30’:  Khóa lễ (tại chánh điện). + Niêm hương. + Lễ Phật. + Tiểu sám hối. 08h00’:  Cúng cơm giác linh…

Đọc tiếp