Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005 – Phần 4 – Căn Bản Bồ Đề

CĂN BẢN BỒ ĐỀ| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #4)Cơ thể của chúng ta có Tánh biết, chúng ta goi là cái tâm, cái Tâm linh của mình. Tánh biết ở nơi mắt phát ra cái thấy,…

Đọc tiếp