Thi Lăng Nghiêm 2017

Ngày 12 tháng 8 năm Đinh Dậu (01-10-2017) Chùa Dược Sư tổ chức kỳ thi ĐỐ VUI PHẬT PHÁP Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên giác linh Tôn Sư chứng minh. Kính bạch trên 2 Thầy! Kính thưa ban giám khảo. Kính thưa…

Đọc tiếp