Thân gởi HH

Thân gởi HH ! Làm Pháp sư công đức vô biên, vì đã nhiều đời trồng thiện căn, nay mới có hoa báo được làm Pháp sư, để mai đây chín quả Bồ-đề. Nhưng công đức chỉ thành tựu khi thân hành xứng với lời nói. Con cố gắng giữ…

Đọc tiếp

9-1992

Thân gởi H ! Một giờ đêm thức giấc niệm đức Quán Thế Âm chợt nhớ tới con, Thầy ngồi dậy thắp đèn viết cho con vài hàng nhắc nhở. Con nhớ lời Tổ A Nan: “Một ngày thấy đạo còn hơn sống 100 năm vô ích”. Đạo con chưa…

Đọc tiếp

Đàn giới Tỳ-kheo-ni

HÒA-THƯỢNG-NI HUẤN TỪ: Phước đức nhân duyên vun trồng từ vô lượng kiếp nay mới được dự đàn giới Tỳ-kheo-ni, tức là cây Bồ-đề đã nảy mầm. Đắc pháp nơi đại Tăng rồi phải hết lòng vâng giữ. Phải biết nay đã là thời mạt pháp (mạt : ngọn). Giáo pháp…

Đọc tiếp