Ngày 25-1 âl (1986)

Thân gởi Viên Thông ! Chúng ta thường mơ tưởng những việc thiện lớn lao, mà bỏ qua những hành vi, ngôn ngữ. Thứ nhất là những tâm niệm hàng ngày của mình cho là nhỏ mọn không đáng kể. Đâu có biết đó chính là tướng mạo của tâm địa…

Đọc tiếp