Khai đàn TNX tháng 10

KHAI ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU TNX Từ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 10 năm Ất Mùi (tức ngày 12-11 đến ngày 22-11-2015) LỜI KHAI THỊ CỦA HƯ VÂN ĐẠI SƯ Tôi xin thuật lại một việc cũ chính mắt tôi thấy cho các ông nghe. Lúc trước, đời…

Đọc tiếp