Thông kiểm chúng

SC Thanh Liên thông kiểm số chúng Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên 2 Thầy, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng ! Năm nay là năm Ất Mùi (2015), 3 tháng tiền an cư đã mãn. Tăng sai con Tỳ-kheo-ni Thanh Liên thông kiểm số chúng.…

Đọc tiếp

Lễ Tự Tứ Tác Pháp

Bạch Đại đức Ni, ngày nay chúng Tăng tự tứ, con Tỳ-kheo-ni…  cũng tự tứ. Nếu có thấy nghe nghi điều chi xin Đại đức Ni thương xót chỉ dạy. Con biết tội sẽ như pháp sám hối. KINH TỰ TỨ THANH LƯƠNG Tôi nghe như vầy: Một thời Phật…

Đọc tiếp

Cúng Tổ Tiên

Ngày 13 tháng 7 năm Ất Mùi Cúng Tổ tiên Tôn sư Ngày sinh thời Cố Sư trưởng Hải Triều Âm đã giao nhiệm vụ cho chùa Dược Sư hàng năm, lấy ngày lễ vía đức Đại Thế Chí Bồ-tát làm ngày cúng Cửu huyền Thất tổ Nội ngoại Gia tiên…

Đọc tiếp