Lễ vía Phật A Di Đà

Chương trình ngày 17 tháng 11 năm Ất Mùi (27.12.2015) Sáng: NS Vĩnh Lạc giảng về sự tích Phật A Di Đà & Lễ 48 nguyện trong thời Hô chuông hồng chung. Chiều: Tụng kinh Di Đà & Niệm Phật Tối: Lễ cửu bái sám hối & Niệm Phật Hình…

Đọc tiếp