Sự tích Phật A Di Đà

SỰ TÍCH PHẬT A DI ĐÀ Một hôm, bỗng nét mặt đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rạng rỡ như khối vàng rực sáng. Tôn giả Anan hầu cận ngạc nhiên vội vàng thưa hỏi nguyên do. – Lành thay! Lành thay! Lời hỏi công đức vô lượng.…

Đọc tiếp

Con mắt thứ hai

NHẶT LÁ BỒ ĐỀ Con mắt thứ hai Tiền thân Phật kiếp ấy là vua. Bỗng giác tỉnh vô thường, bỏ ngai vàng vào rừng tìm Đạo Sư. Hoàng hậu quyết định một mực theo ngài. Trời Đế Thích hiện thân một anh thợ mộc đứng ở bên đường cầm…

Đọc tiếp