Huấn từ Khai Khóa Cahyna

    Tỳ-kheo-ni Định Ngọc trì y Công Đức CỐ TÔN SƯ HẢI TRIỀU ÂM HUẤN TỪ KHAI KHÓA CAHYNA Cahyna là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là kiên thật (bền chắc và chân thật). Thuyết pháp dạy người làm thiện để hưởng phước trong luân hồi, không phải là…

Đọc tiếp

Tác bạch dâng Y Công Đức

Ưu-bà-di Hỷ Quang và Như Quang tác bạch dâng Y Công Đức Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch trên chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể Tịnh Đức Tăng-già! Hôm nay là ngày 10 phương Tăng mãn hạ tự tứ, chúng con vô cùng hân…

Đọc tiếp

Cảm tạ Ban Chức Sự

Cô Pháp Hạnh và cô Bảo Tịnh đại diện dâng lời tác bạch cảm tạ QSC Ban Chức Sự Thầy Vĩnh Lạc đọc lời cảm tạ tri ân tới Ban Chức Sự: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Kim Quang tháp, Tào Động phái, ma…

Đọc tiếp