7 câu hỏi

Linh Quang, 10-1987 Đinh Mão HN: 7 câu thắc mắc: Câu hỏi: 1- Học và tu Lăng Nghiêm có được không? Thế nào? 2- Chuyên ròng quán Samatha thôi được không? 3- Chuyên tu Tứ Niệm Xứ được không? 4- Học Thủ Lăng Nghiêm mà hành và quán Tứ Niệm…

Đọc tiếp

Khai đàn TNX tháng 10

KHAI ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU TNX Từ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 10 năm Ất Mùi (tức ngày 12-11 đến ngày 22-11-2015) LỜI KHAI THỊ CỦA HƯ VÂN ĐẠI SƯ Tôi xin thuật lại một việc cũ chính mắt tôi thấy cho các ông nghe. Lúc trước, đời…

Đọc tiếp