Ngày 25-1 âl (1986)

Thân gởi Viên Thông ! Chúng ta thường mơ tưởng những việc thiện lớn lao, mà bỏ qua những hành vi, ngôn ngữ. Thứ nhất là những tâm niệm hàng ngày của mình cho là nhỏ mọn không đáng kể. Đâu có biết đó chính là tướng mạo của tâm địa…

Đọc tiếp

Tháng 3

Chẳng biết ngày bao nhiêu, tháng 3 Ất Sửu Thân gởi gia đình Viên Thông ! Thầy đang đọc Hoa Nghiêm đến đoạn này. Bác T đến hỏi Thầy gởi gì về Viên Thông. Thầy xin gởi mấy câu Hoa Nghiêm : Đại Bồ-tát có 10 tay : 1- Tay…

Đọc tiếp

Ngày 6-3 Ất Sửu

Thân gởi Viên Thông ! Quay về xét tâm mình, chớ ham tự khoe hoặc tỏ dấu thông minh. Đừng ham nói, nói ít thì tốt. Không nói chi cả, lại càng tốt hơn. Chỉ nói những lời chân chánh, lợi ích, làm vui đẹp lòng người. Tập suy nghĩ…

Đọc tiếp