Cảm tạ Ban Chức Sự

Cô Pháp Hạnh và cô Bảo Tịnh đại diện dâng lời tác bạch cảm tạ QSC Ban Chức Sự Thầy Vĩnh Lạc đọc lời cảm tạ tri ân tới Ban Chức Sự: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Kim Quang tháp, Tào Động phái, ma…

Đọc tiếp

Thông kiểm chúng

SC Thanh Liên thông kiểm số chúng Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên 2 Thầy, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng ! Năm nay là năm Ất Mùi (2015), 3 tháng tiền an cư đã mãn. Tăng sai con Tỳ-kheo-ni Thanh Liên thông kiểm số chúng.…

Đọc tiếp