Pháp Ngữ – Bài 7

Chính từ thân tâm bất giác mà cầu Niết-bàn. Chính từ gốc rễ chúng sanh mà nở hoa giác tỉnh, kết quả Bồ-đề. 

Cố gắng của thế hệ trẻ là phải nghiên cứu kỹ lưỡng 3 khoen: HOẶC – NGHIỆP – KHỔ. Tin chắc lý nhân quả, luân lý đạo đức nhà Phật căn bản ở giới luật phòng phi chỉ ác. Tin HÀNH là chủ động nghiệp tái sanh, mới có thể hoàn thành chí nguyện giải thoát cho mình và người.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply