Phật nhập Niết-bàn (2018)

Ngày 15 tháng 2 năm Mậu Tuất (31-3-2018)

Kỷ niệm Ngày Phật nhập Niết Bàn

Đức Phật Niết-bàn. Các vị A-la-hán theo Phật Niết-bàn. Chư thiên đảnh lễ Tổ Ca Diếp bạch rằng: “Thuyền Phật pháp sắp vỡ, phướn sắp gãy, đèn sắp tắt. Sức ác sẽ chuyển mạnh. Thỉnh nhân giả đại từ lo đắp xây Phật pháp”.

Ngài Ca Diếp lên đỉnh núi Tu Di đánh kiền chùy nói kệ: “Hỡi các đệ tử Phật. Ai còn nhớ Thế Tôn. Mong báo đền ơn Phật. Xin chớ vội Niết-bàn”.

Tiếng vang khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Các A-la-hán có thần lực hội về. Ngài Ca Diếp bạch đại chúng: “Phật trải ba a-tăng-kỳ kiếp cần khổ, mới có Pháp bảo để lưu truyền giáo hóa. Nay Phật đã Niết-bàn. Người biết Pháp, tụng Pháp, trì Pháp nếu không mau mau kết tập, thì con mắt trí tuệ sẽ bị mù. Chúng sanh đời sau trông cậy vào đâu?”. Ai nấy đồng ý. Có vô số A-la-hán nhưng ngài Ca Diếp chỉ lọc chọn lấy một ngàn. Vì từ sinh thời, vua Tần Bà Sa La, trong cung mỗi ngày vẫn cúng dường một ngàn vị Tăng. Vua A Xà Thế nối ngôi không bỏ lệ thường này. Đại chúng mỗi ngày vẫn cắt cử một ngàn Tỳ-kheo vào cung thọ trai. Nay ngài Ca Diếp xin vua A Xà Thế cho chuyển số lương thực hàng ngày tới núi Kỳ Xà Quật, khiến đại hội không ai phải đi khất thực, ngõ hầu không trở ngại việc kết tập.

Sáng ngày đầu an cư, ngài Ca Diếp tuyên bố: “Chúng thanh tịnh kết tập Tam tạng. Anan chưa hết kết sử không được ở đây”. 

Ngài Anan quỳ thẳng chắp tay bạch sám hối rồi lui ra. Đêm ấy, Ngài tọa thiền. Quá nửa đêm, mỏi nhọc định ngả lưng. Đầu sắp tới gối, hốt nhiên như điện vụt sáng, Ngài đại ngộ, chứng A-la-hán, liền đến gõ cửa nhà kết tập. Ngài Ca Diếp đáp: “Nếu thật đã chứng quả thì cứ vào, đâu cần ai mở cửa”. Vừa dứt lời, Anan đã ở trong phòng, quỳ lạy Tăng chúng, ngài Ca Diếp xoa đầu Anan, mời lên tòa Sư tử tuyên nói tạng Kinh.

* Anan chắp tay hướng về phương Phật nhập Niết-bàn, nói kệ:

Hồi Phật mới thuyết pháp,
Đích thân con không thấy.
Về sau dần dà nghe.
Phật ở Ba La Nại,
Vì nhóm 5 Tỳ-kheo,
Nói pháp 4 chân đế
Khổ, Tập, Diệt và Đạo.
A Nhã Kiều Trần Như
Trước tiên được thấy đạo,
Tám vạn chúng cõi trời,
Cũng đều theo vết đạo.

Cả ngàn A-la-hán bay lên hư không cao 7 cây đa la, đồng thanh nói: “Vô thường sức lớn! Vừa mới hôm nào chúng tôi mắt thấy đức Phật nói pháp. Mà nay chỉ còn hai chữ “Ngã văn…”. Thân Phật như núi vàng. Diệu tướng nay còn đâu! Bóng ảnh và âm vang! Cho nên phải mau mau cầu thoát ly ba cõi. Niết-bàn mới an vui”.

* Trưởng lão A Na Luật Đà kệ rằng:

Bậc công đức trùm ba cõi
Mà gió vô thường còn tan hoại
Như trăng đáy nước, như bẹ chuối
Thế gian vô thường như điện ảnh.

* Ngài Ca Diếp tiếp lời:

Lực vô thường rất lớn
Nay trí nghèo giàu sang,
Đắc đạo hay chưa đắc
Đã có hình đều có hoại.
Lửa vô thường đốt muôn vật
Chẳng thể dùng dối tránh
Lời khéo diệu và sức lực.

Theo lời thỉnh của đại chúng, ngài Ưu Ba Ly lên tòa sư tử tuyên nói Luật tạng, xong ngài Anan lên tòa tuyên nói Luận tạng A-tỳ-đàm.

(Cố Tôn sư Hải Triều Âm trích dịch trong Trí Độ Luận)

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply