Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi (24-3-2019)

Kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm

Ngàn xứ cần cầu, ngàn xứ ứng.
Biển khổ thả thuyền vớt chúng sanh.
Diệu hóa thần ứng khó đo lường.
Tùy cơ thuyết pháp đồng giải thoát.

Một ngàn chỗ cầu, đức Quán Âm ứng cả ngàn chỗ. Trong biển khổ này, Ngài đã thả con thuyền cứu vớt vô lượng chúng sanh. Sự linh ứng biến hóa vi diệu này, trí phàm phu khó có thể hiểu được. Bồ Tát tùy căn cơ mỗi chúng sanh mà thị hiện thuyết pháp hóa độ để tất cả đồng giải thoát.

Niệm Phật, lễ Phật cần hiểu ý nghĩa sự giao cảm giữa mình và Phật. Tâm tâm cảm ứng, sự cầu nguyện của chúng ta đều được mười phương chư Phật thấy nghe và ứng tới lời cầu nguyện mà cứu vớt.

Nhân ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Chùa Dược Sư trân trọng giới thiệu mp3 Sư bà Hải Triều Âm giảng về Sự Giao Cảm Giữa Mình Và Phật.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply