Tác Pháp Sám Ma

Ngày 10 tháng 7 năm Kỷ Hợi (10-08-2019)

Lễ Tác Pháp Sám Ma

Sám chủ dạy: Đại chúng lắng nghe: Nay là nửa tháng tuần trăng sáng. Trước ngày Tự Tứ, Ni Tăng tập hội sám hối, quý vị mỗi mỗi xét kỹ xem ba tháng vừa qua có phạm giới hay không. Nếu có, phải hổ thẹn, cần cầu thanh tịnh, phát lồ sám hối. Không nên tự chiêu vời tội lỗi. Nếu thật không phạm thì im lặng.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply