Tây phương vui

tay-phuong-vui

Tây phương vui!
Tây phương vui!
Cảnh vui Tây phương
Ai tỉnh giác?
Nhân dân quốc độ
đều tuyệt vời!
Không tám nạn,
Không ba đường ác.
Thai hoa sen,
Thân ánh sáng!
Thiên nhạc thường diễn
diệu pháp âm!
Khuyên khắp chúng sanh
Cùng nhau niệm
Phật A Di Đà!
Mau mau niệm
Phật A Di Đà!

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply