Thỉnh pháp học Luật 2018

Ngày 17 tháng 4 năm Mậu Tuất (31-5-2018)

LỄ THỈNH PHÁP HỌC LUẬT

  • SC Thanh Tùng đại diện tác bạch:

Kính bạch trên 2 Thầy! Kính thưa Sư cô Giáo thọ!

– Ức ức triệu triệu sinh linh quẩn quanh trong biển trầm luân thống khổ!
– Ức ức triệu triệu sinh linh mịt mù trong đêm tối vô minh!
– Chỉ vì không gặp đèn pháp, chỉ vì không gặp thuyền từ.

Đèn thánh đức, thuyền Bát Nhã, nước dương chi! Hạnh ngộ hôm nay, Tam-bảo đã đầy đủ xếp đặt duyên lành cho bầy trẻ mấy con vào cửa đạo.

Chúng con được nghe: “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn là Phật pháp còn”. Ngày khai hạ, toàn thể học chúng đê đầu đảnh lễ cung thỉnh trên 2 Thầy và Sư cô Giáo Thọ thay vì mười phương Thánh phàm Tăng, dạy chúng con bộ Luật Trùng Trị, Luật Thức xoa và Luật Sadini, để chúng con được thấm nhuần oai nghi, phép tắc thiền môn. Đây là thềm thang giới Tỳ-kheo-ni, cội gốc giới Bồ-tát, là nền tảng Thánh Hiền.

Chúng con nguyện cố gắng thúc liễm thân tâm, dồn hết tinh thần vào việc học, làm sao trong đời sống hàng ngày không trái lời Phật dạy.

Sau cùng chúng con thành tâm nguyện hồng ân Tam-bảo gia hộ trên 2 Thầy và Sư cô Giáo Thọ pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, ân đức không cùng suốt kiếp vị lai.

Hạnh phúc thay chánh pháp xương minh!
Hạnh phúc thay Tăng-già hòa hợp!

Hạnh phúc thay mùa hạ năm nay, chúng con được làm lễ thỉnh pháp, ngưỡng mong trên 2 Thầy, Sư cô Giáo Thọ thương xót chứng minh.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  • NS Vĩnh Lạc huấn từ:

Mùa xuân Lăng Nghiêm thấm thoát đã trôi qua, chị em ai nấy phấn khởi đón mừng ngày chư Tăng kết hạ.

Chúng ta tuy xuất gia nhưng hàng ngày bận rộn lo toan đủ thứ, ít có thì giờ kiểm soát lại mình. Đức Phật xót thương, dạy các đệ tử, trong một năm phải quyết định dành 3 tháng hạ tấn tu đạo nghiệp.

Theo thường lệ, chùa chúng ta mùa an cư miên mật học luật. Bởi vì có giới luật chùa mới an, có giới luật ngôi Tăng bảo nơi thế gian mới vững. Cổ đức nói: “Nước không luật nước loạn, nhà không luật nhà tan”. Chính thế, nước có luật của nước, nhà có luật của nhà, cho đến trường hợp nào đều có luật của trường hợp ấy. Luật pháp thế gian giúp con người an sống một đời. Giới luật xuất thế giải thoát luân hồi sanh tử. Đạo Thánh Hiền khó huân ướp, nghiệp chướng vô minh nặng nề. Không giới luật kiềm thúc, ba nghiệp buông lung tạo tội, thân tuy ở chùa mà sự đọa lạc rõ ràng, vì vậy môn học rất thiết yếu này, xuất gia chúng ta không thể lơ là. Thân thể nhờ ăn cơm, uống nước, hít thở… mà sống. Tuệ mạng nhờ nghiêm trì giới luật mới bảo tồn.

Kinh Lăng Nghiêm dạy: “Không nghiêm trì giới luật, dù thiền định trí tuệ hiện tiền cũng quyết lạc ma đạo”. Cho nên hôm nay toàn chúng vâng lời Phật dạy, lấy Luật Nghi làm đầu. Trông mong 3 tháng ai nấy tận lực học tu, xây nền giới luật vững chắc, đem sự an vui cho mình và người.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply