Thời khóa biểu

THỜI KHÓA MÙA HẠ 2015 

 • 3h20’ :  Thức chúng.
 • 3h45‘ →ž 4h45’: Công phu khuya.
 • 4h55’ ž→ 5h10’: Thể dục.
 • 5h15’ ž→ 5h40’: Thiền sổ tức.
 • 5h55’: Tiểu thực.
 • 7h: Chấp tác.
 • 8h ž→ 10h10’ : Tỳ-kheo-ni học Luật.
 • 8h30’ ž→ 10h : Các lớp văn hóa học.
 • 10h40’ :  Ngọ trai.
 • 11h20’ : Tụng kinh trai đường.
 • 12h : Hình đồng thọ bát quan trai.
 • 12h30’ : Trì tĩnh. 
 • 14h : Thức chúng trưa.
 • 14h30’ ž→ 15h30’: Thiền bất tịnh.
 • 16h:  Tỳ-kheo-ni chấp tác.
 • 15h → ž 17h : Chúng nhỏ học Tứ Niệm Xứ.
 • 17h15’: Chúng nhỏ chấp tác.
 • 18h30’ ž→ 19h45’: Khóa lễ Dược Sư.
 • 20h ž→ 20h30’: Niệm Phật nhiễu tháp Tôn Sư.
 • 20h30’ ž→ 21h: Các lớp chấm điểm.
 • 21h15’: Cảnh sách lâm thụy.
Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply