Toàn Chúng Tự Tứ

Ngày 12/7 năm Canh Tý (30/8/2020),
Chùa Dược Sư làm lễ Tự Tứ


TỰ là tự mình. TỨ là tha hồ. Trải thân đảnh lễ cầu thỉnh mọi người, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi, xin tận tình chỉ bảo. Ta biết lỗi sám hối, khiến thân tâm được hoàn toàn thanh tịnh.

90 ngày an cư đi qua, đã không chứng Thánh quả còn đầy lỗi lầm. Dù đã sám hối vẫn trải cỏ ngồi trên đất trống, vâng lời Phật, sạch lòng, kính cẩn cầu người mắt sáng theo chỗ thấy nghe nghi chỉ rõ những thiếu sót.

(Sư trưởng Hải Triều Âm)

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply