Tu Tịnh-độ

Tu Tịnh-độ lấy câu niệm Phật làm nơi y tựa trọn đời. Chân thật niệm Phật thì Tịnh-độ ở ngay tâm mình. Rũ sạch vạn duyên. Xoay tâm trở vào. Để cho vọng tưởng tự tan đi. Lâu dần thành quen. Tâm niệm Phật một phiến.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply