Từng Lớp Tự Tứ

Ngày 11 tháng 7 năm Kỷ Hợi (07-08-2019)

Từng lớp Tỳ-kheo-ni, Thức Xoa, Sadini Tự Tứ

Sư trưởng Hải Triều Âm dạy: Chúng ta ngày nay căn tánh kém cỏi lười biếng. 90 ngày an cư đi qua, đã không chứng Thánh quả còn đầy lỗi lầm. Dù đã sám hối vẫn trải cỏ ngồi trên đất trống, vâng lời Phật, sạch lòng, kính cẩn cầu người mắt sáng theo chỗ thấy nghe nghi chỉ rõ những thiếu sót. Rửa sạch ba nghiệp, sáu căn thanh tịnh, làm sao pháp nhãn chẳng khai mở để thân chứng diệu tịnh minh tâm.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply