Tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm

Tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm nên còn tham đắm thế sự, ít ai quay về niệm Phật. Tuổi già từng trải nên dễ mộ đạo, lo tu tỉnh. Niệm Phật là việc cần thiết như cứu lửa đang cháy trên đầu.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply