Hạnh phúc hay đau khổ do Tâm làm chủ

Hạnh phúc hay đau khổ là kết quả của nghiệp mà Tâm làm chủ. Tâm là căn bản. Nhân loại tâm lành, thế giới sẽ hòa bình an lạc. Phật tử tu tâm mà thành đạo quả. Đức Phật than rằng: Người ta chỉ lo thân, lo của, lo gia đình xã hội… Mất 1 đồng bạc, 1 cái áo, vội vã đi tìm mà bỏ quên chân tâm bản tánh từ vô thủy, chẳng mấy ai để ý. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng: Quốc vương muốn an hưởng thái bình phải biết giặc ở đâu để dẹp trừ. Khiến chúng ta trầm luân sanh tử gốc ở vọng tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *