Vãng Sanh

Kinh Vô Lượng Thọ dạy cả 3 phẩm vãng sanh đều lấy phát Bồ-đề tâm làm gốc. Sơ tâm tụng đọc 4 hoằng thệ nguyện. Nương nhân này cứu cánh thành Phật. Đây là điều kiện tất yếu không thể thiếu của hành giả Tịnh-độ. Vấn đề cực kỳ quan trọng cần thiết. Bậc trung và thượng căn khí Đại-thừa mới lãnh hội được. Hạ căn lấy đức tin làm yếu chỉ chỉ cần 10 niệm, nhờ thần lực Phật, đới nghiệp vãng sanh.

Leave a Reply