Default image

chuaduocsu

Đền ơn Hòa-thượng

Ngày bố tát cuối cùng mùa an cư 1985 Thân gởi Liên Hoa, Viên Thông, Hoa Nghiêm Oai đức Hòa-thượng thật không thể nghĩ bàn. Mùa hạ vừa qua Thầy liên tiếp thắp hương. Một nén cúng mười phương Phật…

Lễ Khánh Tuế

LỄ KHÁNH TUẾ * Buổi tối Ngày 16 tháng 7 năm Bính Thân Lễ Khánh Tuế Quý Sư Cô Tỳ-kheo-ni: Tất cả chúng Thức Xoa, Sadini và Phật tử làm lễ mừng tuổi và dâng quà cho 75 vị Tỳ-kheo-ni, mừng các…

Lễ Vu Lan

Ngày 15 tháng 7 năm Bính Thân LỄ VU LAN Liên Tông Bảo Giám dạy: “Hiếu đứng đầu trăm hạnh”. Hiếu là tâm Phật, dưỡng là hạnh Phật. Muốn được hạnh Phật phải biết thảo nuôi cha mẹ. Trường Lư…