chuaduocsu

chuaduocsu

Chương trình tháng 4 năm Đinh Dậu

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 4 NĂM ĐINH DẬU (2017)    Ngày 01 -> 06/4: Đàn tràng Phật thất. Ngày 07/4: Tạ đàn chuyên tu. Ngày 08/4: Lễ Tắm Phật. Sáng 09 – 10/4: Xếp đặt phòng xá. Chiều 11/4: Nhóm chúng. Ngày 12 – 13/4:…

Ngày 3-8 Đinh Mão (1987)

Ngày 3-8 Đinh Mão 1987  Thân gửi Viên Thông, Liên Hoa!   Sadini Nguyên Đang đã viên tịch 5 giờ chiều, ngày 1-8 Đinh Mão. Bà Xuân Thái cúng Thượng-tọa một cái hòm để dành ở Chánh Truyền Am gửi…

Tạ đàn chuyên tu

Mùng 8 tháng 3 năm Đinh Dậu (04-04-2017) Lễ Tổng Kết Khóa Tu   Mỗi người trình bày chỗ tu, tất cả đều hoan hỷ an lạc. Niêm hương lễ Phật tạ ơn Tam Bảo. Lễ tạ bách thần, cúng…