Bài 12: 2 nghĩa quyết định.

VẤN ĐỀ TRƯỚC MẮT PHẢI ĐỂ Ý là Phật tử sơ tâm sẽ có một lỗi lầm nghiêm trọng nếu cho rằng 5 ấm hư vọng không cần lưu tâm, chỉ cần chuyên y vào tánh Viên Giác, hoặc nói chỉ tu đại thừa không dùng tiểu thừa.

Kinh Lăng Nghiêm dạy: Phát giác sơ tâm phải hiểu 2 nghĩa quyết định:

1/ Nhân địa tu hành phải đồng với quả giác. Cầu Niết-bàn vô sanh bất diệt mà dùng ý thức sanh diệt để tu thì cũng như nấu cát mong thành cơm. Phải y nơi mật nhân Bồ-đề là tánh Biết hằng lưu lộ ở sáu căn thì mới có thể vào bể giác.

2/ Dõng mãnh muốn xả hữu vi, việc trước hết phải xét cho rõ gốc rễ phiền não từ vô thủy, chỗ phát nghiệp, chỗ nhuận sanh của 8 thức, ai làm? ai chịu? Nếu không rõ chỗ điên đảo của hư vọng căn trần thì làm sao hàng phục để tiến lên Như Lai quả vị.

Vì sao đức Phật đã thành công? Vì ngài đã nghiên cứu rõ 12 nhân duyên hư vọng, tìm được tánh thể của vô minh là Phật tánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *