Bài 15: Hoa giác tỉnh tươi nở trong tâm

Nếu chỉ đọc bài lấy điểm là đủ an lòng tự đắc, không chịu nghiêm chỉnh trong bổn phận, không phát tâm phục vụ chị em, thì chúng ta là những Phật tử đáng buồn.

Hoa giác tỉnh tươi nở trong tâm, hương công đức sẽ thấm nhuần vạn loại. Như đức A Di Đà từ mỗi chân lông tỏa ánh sáng và hương thơm đi khắp muôn phương, thâu nhiếp hữu tình về Phật hạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *