Bài 23: Nói nhiều cách đạo càng xa

Cần ý thức rằng càng nói nhiều cách đạo càng xa, nói là hao tổn khí lực, là tinh thần hướng ngoại. Nội quy số 8 cấm nói chuyện tạp. Hỏi đáp Phật pháp quá 10 phút phải xin phép tri chúng. Đây là để chị em an hòa tinh thần, dồn hết tâm lực vào nội quán. Qua được lớp cửa này như mây bay đi, hé mở một cung trời an ổn thênh thang…

Nếu cứ luôn luôn khắc trí, quyết tiến đến cùng, trong nhịp bước vui tươi vô úy, nhất định phen này một phiến công phu dứt sạch vô minh tận gốc, thì sẽ đạt tới cái im lặng thật tướng bất nhị của cư sĩ Duy Ma Cật. Có hiểu rõ như thế, chúng ta mới biết ơn tri chúng, tri sự đã gia công gò ép chúng ta vào quy luật. Đã biết ơn thì lo đền ơn, chúng ta sẽ tận tình đưa hậu lai vào quy luật giải thoát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *