Bài 25: Bồ-tát Di Lặc cười

Bồ Tát Di Lặc cười vì ngài đã thắng trận giặc rất khó khăn, xưa nay không mấy ai thắng nổi. Ngài đã nắm được chủ quyền. Ngài đã điều phục được giặc, chuyển bọn giặc thành những bầy tôi trung nghĩa hiền lương. Nhà ngài vốn ở Thường Tịch Quang. Không thể vẩn đục chút phiền não.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *