Bài 28: An cư kiết hạ

Phàm lập pháp mà gắt gao thì ít người theo kịp. Nên thế gian mỗi năm có 12 tháng, đức Phật chỉ bắt chúng ta 3 tháng quyết định phải an cư, thân tâm đều chuyên nhất. Phải ở trong một đoàn thể đồng chí hướng, để cùng nhau sách tấn tu học. Ai không theo lệnh này là phạm giới. Chúng ta không an cư không gọi là Tăng. Bởi vì an cư là tu, là chứng, là nhập thánh siêu phàm. Cho nên bao nhiêu người vì chúng ta mà bận rộn. Phật tử các nơi rủ nhau đem lễ phẩm, cung kính cúng dường người kiết hạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *