Bài 31: Tràng hoa hiếu hạnh

Nhớ lại cha mẹ còn đang chơi vơi trong trần lụy. Đừng lầm cậy mình đã xuất thế mà coi thường ân đức cù lao.

Leave a Reply