Bài 33: Sự nghiệp

Thầy đọc sách: “Tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn.” Sự nghiệp này, chỉ dành cho những ai giản dị, khiêm tốn nhún nhường, hạ mình đảnh lễ đại chúng. Coi lời chê bai như nước cam lồ. Coi quở trách như món quà sách tấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *