Bài 34: Sạch những háo hức

Phải sạch hết những háo hức mong cầu dù là ý muốn đắc đạo, mới giải thoát được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *