Bài 35: Tín – Nguyện – Hạnh

Một niệm lúc lâm chung không thể cầu may mà được. Hằng ngày TÍN – NGUYỆN – HẠNH phải tập cho thuần thục để đủ lực đối phó với những bất ngờ. Những bất ngờ dĩ nhiên phải có trong kiếp sống vô thường, vô ngã của chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *