Bài 36: Mùa xuân vĩnh cửu

Đức Di Lặc tươi cười trong ngũ trược ác thế nhờ trí tuệ biết rõ 6 căn huyễn hóa, 6 trần ảo ảnh, 6 thức mê lầm. Cổ nhân xưa hằng tự nhắc: “Tỉnh tỉnh chớ bị lừa!”. Xả thức sanh diệt trở về chân tánh vô sanh là Niết Bàn, là mùa xuân vĩnh cửu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *