Bài 37: Thọ

Thọ là nguồn gốc của 3 độc tham sân si, mở ra đủ thứ tội ác. Tuệ Tứ niệm xứ là thuốc trị độc duy nhất. Chánh kiến thọ giới luật, trì pháp gọi là phạm hạnh thanh tịnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *