Bài 38: Tâm chúng ta

Tâm chúng ta gọi là tạng thức vì nó chứa đủ thứ hạt giống thiện ác, nảy nở thành chánh báo y báo, 4 thánh 6 phàm. Tâm thức chúng ta còn có tên là Như Lai Tạng, vì tánh thể của kho là giác. Mai đây tu hành chuyển tất cả hạt giống trở về tánh Phật, tức là hoàn toàn thành Phật. Cái kho này rộng khắp mười phương, thường trụ khắp ba đời…. Tâm chúng ta bát ngát mênh mông không bờ bến…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *