Bài 42: Khiêm Tốn

Khiêm tốn nhún nhường là tướng mạo của trí tuệ. Đức Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm dạy các đại Bồ Tát: Muốn an trụ nơi pháp giới thanh tịnh, đầy đủ công đức lành, phải ba nghiệp thân miệng ý niệm niệm hằng sám hối, không bao giờ chán mỏi. Khiêm tốn nhún nhường là tướng mạo của trí tuệ. Đức Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm dạy các đại Bồ Tát: Muốn an trụ nơi pháp giới thanh tịnh, đầy đủ công đức lành, phải ba nghiệp thân miệng ý niệm niệm hằng sám hối, không bao giờ chán mỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *