Bài 44: Thận Trọng Chăn Trâu

Thận trọng chăn trâu. Tinh cần tỉnh giác, chánh niệm trong từng phút giây.

Luôn luôn thức tỉnh, không nghĩ về quá khứ vị lại. Không nghĩ tới cảnh ngoài. Lấy thân tâm làm đề mục, làm đối tượng trí quán. Tuệ minh sát làm gương, lặng lẽ chiếu soi.

Chúng ta học song song hai kinh Cahyna và Tứ Niệm Xứ: Soi chiếu oai nghi, ghi niệm không lười mỏi. Đi biết mình đi, nhấc chân biết nhấc chân v.v… Ngồi nằm chiếu soi hơi thở. Thở ra thở vào mỗi mỗi biết rõ. Hễ hơi thở mờ mịt, đó là vọng tưởng đã khởi. Soi chiếu và tự chủ từng hơi thở từng oai nghi. Lại giác sát nội tâm, biết vọng tưởng thì để tan đi. Định tuệ cân phân đưa đến điều hòa, an bình và giải thoát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *