Bài 45: Thiện Bạn

Bắt phải cầu thiện bạn để làm quỹ tắc cho tất cả hậu lai tu hành, cầu pháp không lười mỏi. Bạn lành nói pháp không sẻn tiếc. Thiện bạn là toàn phạm hạnh. Tự phá ngu chấp kiêu mạn, hạ mình học hỏi, khắp kính phụng sự. Trong vô cầu vẫn thỉnh cầu. Phá chấp thiên không, khiến tức sự tức hành, thà học ít mà chứng nhập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *