Bài 46: Sám Hối

Sám là rửa sạch việc đã qua. Hối là tiếc đã trót lỡ, nay cố gắng không phạm. Phiền não kết tập từ vô thủy, như cây đa cổ thụ đâu phải một nhát búa đã hạ được ngay. Phải tỉa dần dần. Nhưng đã có công mài sắt có ngày nên kim. Chúng ta vâng lời Phật, một mặt tự giác thấy lỗi lo sám hối. Đó là đẽo chặt cành lớn cành nhỏ. Một mặt quán vô thường, vô ngã để nhổ tận gốc vô minh. Các kết sử theo đây mà bật rễ. Trong không chấp ngã, ngoài không chấp pháp, bảo đảm bình an. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *