Bài 51: Luyện Tâm

Tâm nếu được trí rèn luyện thì ngôi Phật ngôi Tổ còn nắm chắc trong tay, huống chi các quả vị khác. Điểm chính yếu là tự hiểu biết mình, luôn luôn tự quán chiếu, luôn luôn tỉnh thức, nhìn thẳng vào thân tâm mình, theo dõi sinh hoạt của nó. Tu theo đạo Phật, không phải để thành tựu một điều gì mà là để xả bỏ đi tất cả. Bởi vì chân tâm bản tánh chúng ta bản lai đầy đủ hằng sa tánh đức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *