Bài 57: Quán bất tịnh

Hạt giống đầu tiên là nghiệp dâm dục. Thọ tinh cha huyết mẹ làm thân. Ở trong tử cung 9 tháng 10 ngày góp đủ máu tanh làm sáu căn.

Nằm trong dạ con, chung quanh là mấy thước ruột toàn phân thối. Sát cạnh là bọng đái khai nồng. Tất cả tắm toàn nước khắm. Từ chỗ hạ tiện nhất mà ra. Thân khởi thủy như vậy. Mà chúng ta quên bẵng. Cứ kiêu mạn, tự thấy mình quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *