Bài 63: Kiêu mạn

Nguy nhất là thứ phiền não kiêu mạn. Mười người hết chín bị nó sai sử. Còn một người kia bất quá là chỉ vì biết dùng trí tuệ tự kiềm chế. Nhưng nó vẫn thầm thầm ở trong. Nuôi dưỡng kiêu mạn cống cao thì quả ở đường dưới. Nếu được làm người cũng chịu dư báo, làm thân hèn hạ chịu người sai sử. Tài giỏi sang giàu mà ít kiêu mạn là đã tu nhiều kiếp. Bởi thế đối với kẻ ăn xin, ta nên cảm thông nỗi khổ nhục phải kêu nài. Gặp ai cũng nên vui vẻ chào hỏi. Đối với các vị mới xuất gia lớn tuổi nên  cung kính để các ngài hoan hỷ mừng tu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *