Bài 64: Ngày Phật thành đạo

Ngày Phật thành đạo. Hứa hẹn giải thoát vô minh cho nhân loại. Tuyên bố cho thế gian biết trí tuệ chánh giác vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Muôn loài ai cũng có tánh Phật. Kể từ ngày ấy trí tuệ loài người trên trái đất này chợt le lói như sao mai lấp lánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *