Bài 65: Pháp tướng pháp tánh

Pháp tướng tông thờ đức Di Lặc, chủ trương vạn pháp duy thức biến. Pháp tánh tông thờ đức Văn Thù, chủ trương vạn pháp duy tâm tạo. Vậy thế nào là Tâm Thức? Thế nào là Tâm Tánh? Kinh sách gọi Tâm Thức là Vọng tâm. Tâm Tánh là Chân tâm. Tâm Tánh là tánh của tâm, bản chất linh tri, vô phân biệt mà diệu minh, diệu giác không thể nghĩ bàn. Tâm thức là phân biệt thức tình vọng động, phan duyên cảnh trần mà tính toán lợi hại. Tánh là Thể. Thức là Dụng sai lầm.

Phàm tình chúng ta chấp tướng nặng, nên thường phải học Duy thức trước, rồi vào Bát Nhã chân tâm mới dễ dàng.

Pháp tướng tông nghiên cứu đường đi sai lầm của tâm thức, chuyển thức thành trí, đưa người tu trở về chân tâm bản tánh. Nghĩa là đánh giặc vô minh từ ngoài vào.

Pháp Tánh tông y tánh Viên giác lọc bỏ 5 ấm sanh tử, đánh giặc vô minh từ trong ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *