Bài 69: Một đời giáo hóa

Một đời giáo hóa, đức Bổn Sư dù nói ngàn kinh vạn quyển, dù đặt ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn chung quy cũng không ngoài mục đích ngài vạch rõ 6 căn thật huyễn hóa, 6 trần thật ảo ảnh, 6 thức thật mê lầm. Không phải ta, không phải của ta, mà là huyễn vọng vô minh .

     Ngài chỉ rõ Pháp thân Thường Lạc Ngã Tịnh là tánh Phật, bản lai ta vẫn có mà vẫn thường quên, nay quay trở về liền tới.

Leave a Reply