Bài khai thị Minh Kiến

Bài Khai Thị MINH KIẾN
(mất ngày 04-09 âl 1991)

Hỡi hỡi giác linh TXMN Minh Kiến! Trăng thu vừa tròn đã khuyết. Mây thu tụ tụ tan tan. Minh Kiến vừa hiện bóng ảnh đầu tròn, tấm cà sa vẽ hình Hiền Thánh, những tưởng Phật pháp từ nay thêm ngôi rồng phượng, mái nhà Ni cột trụ vững bền. Ai ngờ! Cùng với cảnh ngoài, lá xanh mùa xuân để vàng rụng với sương thu, thì thân giả tạm cũng theo với hơi thở mà ra đi vĩnh viễn.

Hỡi hỡi giác linh TXMN Minh Kiến! Thầy không gởi về đây lời vĩnh biệt vì đức Phật đã dạy rõ ràng. Chính con đã biết rành rẽ sáu căn là huyễn hóa, sáu trần là ảo ảnh, sáu thức là mê lầm. Luật vô thường, vô ngã, khổ và không. Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương. Cho nên đức Phật mới phải giáng sanh để giác ngộ đường mê, mau tỉnh thức. Thân cơm gạo không sớm thì muộn phải trả về lòng đất, chỉ có tánh Phật là tánh thấy nghe hay biết của chúng ta, thắng pháp này chẳng diệt vong, vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Cái ta chân thật vẫn Thường Lạc Ngã Tịnh, đây mới là chỗ đáng tôn đáng quý. Chư Phật với chúng ta đồng thể chân tâm, các ngài đã giác tỉnh, chúng ta còn mê.

Hỡi hỡi giác linh TXMN Minh Kiến! Về bên phương Tây có thế giới An Lạc, có đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Chùa Hương Sen chúng ta là đạo tràng ngày đêm chị em niệm Phật không ngớt tiếng. Vậy thỉnh giác linh nếu chưa siêu thoát xin cùng với chị em trở về Hương Sen ở thôn Phú An, cùng với chúng tiếp tục niệm Phật, hướng về cảnh Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *