Bát Nhã

Trăm sông đổ về biển cả vì biển có chất muối đánh tan các thứ thối sình.
Trăm họ xuất gia, sống bình đẳng trong Tăng Hải vì Bát Nhã là kỹ thuật giải thoát tuyệt vời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *